logo

0%

f1-bg
diamond

We innovate

We innovate systematically, continously and successfully.

f2-bg

Performance

We perfom the best under pressure, continously and successfully.

f3-bg

A full service

We are full service Strategy & Plannings provider

Skills

Service Icon

Strategy Planning

Service Icon

Strategy Planning

Service Icon

Strategy Planning

Service Icon

Strategy Planning

Service Icon

Strategy Planning

Service Icon

Strategy Planning

Service Icon

Strategy PlDDSanning

Service Icon

Strategy Plansddning

Service Icon

Strategy Planning

Service Icon

Strategy Planning

Projects

Project image Project image Project image Project image Project image Project image Project image Project image Project image Project image Project image

Ролята на преките чуждестранни инвестиции за ускоряване на икономическото развитие на България в рамките на Европейския съюз

След 90-те години мултинационалните компании придобиват все по-голямо значение не само в световен, но и в национален мащаб. Наред с тази прогресивна глобализация и свързването на мрежата на производствените процеси, нараства и въпросът за техните положителни или отрицателни ефекти. На преден план в тази работа, стои въпросът за детерминантите и ефектите на преките чуждестранни инвестиции като синоним на засилващата се дейност на глобалните предприятия върху приемащата страна, т.е. страната, в която се правят инвестициите. Анализът на тези ефекти могат да допринесат значително за разрастващата се дискусия за плюсовете и минусите, на провеждането на стратегическа, държавна и икономическа политика в привличането на преките чуждестранни инвестиции.

Kristische und faktische Analyse eines Investitionsleitfadens für deutsche und österreichsche Unternehmen in Bulgarien

Die Finanz- und Wirtschaftsstabilität sowie die strategisch-geografische Lage mit leichterem Zugang zu den großen Märkten sind nur ein kleiner Teil der Vorteile Bulgariens als attraktive Business- und Investitionsdestination. Aufgrund von Merkmalen wie stabiles und politisches Umfeld, niedriges Staatsrisiko, niedrigste Produktionskosten im europäischen Vergleich, günstigste Steuersätze in der Europäischen Union und aktive Förderungspolitik seitens des Staates zeichnet sich Bulgarien als bevorzugtes Investitionsziel aus.

Процедура за командироване на работници в рамките на Европейския съюз

Във времена на глобализация, значението на международното разположение на служителите нараства. Чуждестранните компании наемат служителите си в дадена страна от Европейския съюз, както едновременно тези компании могат да разполагат със служители в чужбина. Временното назначаване на служители в чужбина от години е често срещана процедура в големите компании и институции с глобален фокус. Това трансгранично командироване на работници засяга по-специално проблемните в области на трудовото и осигурителното право. По принцип работодателят изпраща своя служител от една държава в друга с цел извършване на дейност за ограничен период от време. Служителят остава в системата за социалното осигуряване на изпращащата го държава и вноските за социалното осигуряване продължават да се плащат в изпращащата държава или страната му на произход. Въз основа на потвърждение, издадено за тази цел, той не подлежи на задължение за вноска във временна заетост през този точно определен период. Ако продължителността на одобреното командироване е превишена или възникнат други обстоятелства, влияещи върху правото на командироване, компетентният орган на държавата има право да наложи като задължение на работодателя и служителя в тази страна да плащат осигурителни вноски и данъци.

Кои са основните политически послания на новата финансова рамка 2021 – 2027г. ?

Настоящата многогодишна финансова рамка на ЕС изтича в края на 2020 г. Въпреки пламващите планове на Еманюел Макрон за „възстановяване“ на Европа, бюджетът има няколко промени: Европейската комисията предприе предпазлив баланс, който води от селскостопански субсидии и политика на сближаване до нови приоритети. Въпросът за нетните салда (приходите и разходите на ЕС, изчислени на ниво държава) ще определи продължителния процес на вземането на решения - докато финансовата рамка не бъде одобрена от всичките държави-членки. За да укрепи европейската идея, бюджетната политика би трябвало да подчертае още повече европейските публични блага и елементите на централната стабилизационна политика.

Покупателна способност и потребление в Република България

Въпреки големите разлики в доходите в страната, потреблението непрекъснато нараства. Краткосрочните и средносрочните икономически перспективи на България изглеждат доста добре. Според Комисията на Европейския съюз (ЕС), положителните промени на пазара на труда и планираните увеличения на заплатите в публичния сектор ще стимулират, частното потребление. През 2018г., средното увеличение на цените беше 2,6 процента. За 2020г. и 2021г. Европейската комисия очаква темповете на инфлация да се забавят съответно до 2 и 1,8 процента. Икономическата динамика на България все още не е достатъчна за решителния напредък на конвергенцията към нивото на доходите в ЕС. Доходите и богатството, както и покупателната способност в България все още са доста под средните за ЕС. Според Световната банка доходът на глава от населението е едва 47% от бюджета на ЕС. Производителността ще трябва да се увеличи с най-малко 4 процента годишно през следващите 25 години, за да достигне средната стойност за ЕС.

Ролята на банковата система за паричната маса и паричната политика

Мерките от широката парична политика, предприети от Европейската централна банка вследствие на кризата с финансовия и суверенния дълг, доведоха до рязко покачване на балансите на централните и търговските банки в еврозоната. Фактът, че годишният темп на растеж на паричното предлагане на „M3“ все пак остава на умерено ниско ниво през последните две години, отново засили интереса към връзките между създаването на баланси на централните банки и растежа на по-широкото парично предлагане. Изчислението, свързано със счетоводството, за създаването на книжни пари показва, че създаването на кредит и пари е резултат от сложни взаимодействия между банки, небанкови институции и централната банка. Способността на банките да дават заеми и да създават пари не зависи от това да имат безплатни салда или депозити в централната банка. По-скоро процесът на създаването на пари е ограничен от редица икономически и регулаторни фактори.

Анализ на стъпките, които един работодател трябва да реализира при условие, че едностранно прекратява трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.

Субективно право на работодателя за едностранното прекратяване на трудовото правоотношение е преобразуващо, трудово право. Упражнява се чрез едностранно волеизявление в писмена форма по 2 начина: с предизвестие или без. Основната специфика на правото на уволнение е принципа на законоустановеност на основанията за уволнение. За да се упражни, работодателят трябва да има воля и основание за това. Основанията трябва да са по чл. 328 КТ (с предизвестие) и чл. 330 КТ (без предизвестие). Конвенция на международната организация на труда 158/82г, чл.4 ясно казва, че при уволнение трябва да има важен мотив, който да е свързан с един от трите неща: със способностите на работодателя или служителя, с поведението му или с икономическото функциониране на предприятието. Трудовото правоотношение може да бъде прекратено по взаимно съгласие между работника и работодателя. Работникът винаги може да прекрати едностранно трудовото си правоотношение, като отправи за това писмено предизвестие до работодателя си.

Dezentralisierung und Stärkung kommunaler Selbstverwaltung

Entwicklungs- und Transformationsländer befinden sich heute in umfassenden Reformprozessen, wobei die Auffassung dominiert, dass die Stärkung subnationaler Regierungen und Verwaltungen für die Lösung anstehender Probleme unverzichtbar ist. Rund um die Welt lässt sich ein Trend zur Dezentralisierung zentralistisch organisierter Staaten beobachten, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß und mit unterschiedlichen Akzenten. Circa 95 Prozent aller Länder haben heute gewählte Volksvertreterinnen und Volksvertreter auf subnationaler Ebene und in vielen Ländern kommt es zur Übertragung politischer, administrativer und fiskalischer Aufgaben auf dezentrale Regierungs- und Verwaltungsebene. In Afrika sind die autoritären Strukturen der zentralistischen Einparteien-Staaten praktisch überall aufgebrochen. Staatsapparate wurden tendenziell verkleinert, Dienstleistungen privatisiert und die Rolle des Staates in der Armutsbekämpfung neu diskutiert. Gleichzeitig sind allerdings in weiten Teilen Afrikas die staatlichen Gewaltmonopole nur eingeschränkt wirksam.

Бизнес контролинг

В малка компания един контрольор все още може да поеме всички задачи, а увеличаващият се размер на фирмата изисква засилена специализация в контролинга. Това се дължи на необходимостта от по-голяма специализация в един все по-сложен свят на работа, за да се идентифицира и анализира конкретната информация със съответните методи и инструменти, а след това да се предоставят правилните предложения за действие. По-долу ще опиша видовете контролинг:

ЕС - след поредица от кризи. Накъде?

Проектът за европейската интеграция понастоящем е в разгара на голям катаклизъм, в преходна фаза е - и все още не е ясно как ще изглежда Европа в края на този подем. Този процес на трансформация се характеризира с едновременността на няколко кризи: кризата в еврото, кризата в Украйна, кризата с бежанците, кризата с Brexit и не на последно място - има дълбока криза в демокрацията и доверието към Европейските институции, която намери своя първи израз в конституционната криза още в средата на 2000 година. Междувременно в контекста на Европейския съюз (ЕС) говорим за „множество от кризи“. Тези кризи обхващат ключови политически области и адресират основни въпроси на институционалната архитектура, междудържавната солидарност и политическата стабилност на ЕС. Какво следва от тези кризи? Както знаем, кризите не са нещо ново в процеса на европейската интеграция. Оптимистите дори твърдят, че в Европа работи именно кризисният парадокс: европейският проект няма да бъде отслабен от кризи, а би излязъл по-силен от нея. Проблемите в дизайна на договорите винаги са били повод за нови стъпки за интеграция. Тази функционалистическа логика вече е уместно формулирана от Жан Моне, един от основатели на ЕС: „Европа в света на кризата“ - Европа е създадена в кризи. Ако е така, тогава възниква въпросът: какво Европа в момента прави с многобройните кризи? Междувременно има не само интензивен обществен дебат по този въпрос, но и разпространение на научна литература, в която се предлагат множество начини за излизане от настоящите кризи. На този фон през последните години курсът на европейско вземане на решения се осуетява. Опитите на Европейската комисия да започне широк обществен процес за размисъл върху по-нататъшното развитие на проекта за интеграция през пролетта на 2017 г. с бялата книга за „Бъдещето на Европа“ очевидно се провалят. Заседанието на Европейския съвет в края на юни 2018 г. беше симптоматично за това: Резултатите за реформата в еврозоната бяха „изключително оскъдни“, решенията относно политиката за убежище и бежанците останаха неясни и преговорите за Brexit се застояха. Какво означава всичко това за бъдещето на ЕС? Какви перспективи за развитие в момента се очертават за европейският проект? ЕС също ли е част от настоящата криза на многостранност? На тези важни въпроси трябва да се търси отговор.

Covid 19 – нов стрес тест за еврото?

Корона кризата може да се превърне в повратна точка в процеса на европейската интеграция. Икономическите ограничения в еврозоната и свързаното с това политическо напрежение не са единственото, но най-голямото предизвикателство в този контекст. Дълбоката рецесия през 2020г. и несигурността относно преодоляването на кризата изострят структурните слабости на еврозоната и дават силен тласък на центробежните сили във валутната зона. Политиците са изправени не само пред задачата и предизвикателството да изведат икономиките си от рецесия, но и да рестартират процеса на европейската интеграция. Настоящият кратък анализ проследява най-важните констатации от първите две десетилетия на историята на еврото и се опитва да подчертае предизвикателствата на икономическата политика на еврозоната и опасностите, произтичащи от тях на фона на настоящата епидемиологична криза. За да има ефективно управление на кризите на европейско ниво, трябва да се създаде единен европейски фонд за възстановяване и това трябва да стане част от следващата многогодишна финансова рамка (МФР). В публичното пространство много се дискутира за солидарност, но за съжаление от друга страна липсва бюджетна дисциплина. Преодоляването на кризата с COVID-19 е лакмус за еврозоната и ЕС - не само по отношение на преодоляването на тежката рецесия през 2020 година, но и в дългосрочен план след този период. Страните-членки трябва да намерят своя път обратно към общ път на развитие. Голяма част от отговорността за това развитие попада в областта на национално-отговорните решения. На европейско ниво обаче трябва да се създадат единни рамкови условия за подкрепа на националните правителства, което изисква положителен цикъл на икономическа и политическа динамика. Евроструктурите трябва също да бъдат адаптирани към структурните и икономическите основни нужди на общата валутна зона чрез нови и ефективни институционални промени. От друга страна е необходимо да се укрепи политическата основа на еврозоната и ЕС като цяло, и мерките трябва да се оценяват не само въз основа на тяхното икономическо въздействие, но трябва да се анализират внимателно и политическото им значение. Лидерите на ЕС търсят политически компромис в подкрепа на управлението на кризи на европейско ниво. Създаването на фонд за възстановяване с висока стойност е на дневен ред и ще стане част от следващата многогодишна финансова рамка (МФР). В обществената дискусия солидарността често се изисква или се изразява, но от друга страна липсва бюджетна дисциплина. Тези призиви и напомняния блокират виждането на факта, че е заложен личният интерес на всички страни от ЕС, включително икономически силните „основни държави“ от еврозоната, в продължение на проекта за европейската интеграция. Следователно въпросът тук е не е дали рисковете трябва да се споделят в рамките на ЕС, а под каква форма трябва да се осъществи разумно, икономически ефективно и политически приемливо споделянето на риска. Освен това трябва да стане вече ясно, че управлението на кризите не трябва да бъдат разглеждани изолирано, а по-скоро трябва да бъдат свързани с дългогодишните нерешени въпроси и с по-нататъшното развитие на евроструктурата като цялостен процес.

f1-bg
Logo of MRS Corporate

Why choose us?

Portrait photo of the CEO of MRS Corporate in About Me section.

Mehmed Rasim

Financial Advisor / CEO

TOGETHER WE ARE SHAPING THE FUTURE

Reviews

Щастливи сме да работим с MRS Consulting. Предоставяните от фирмата услуги са много качествени и ефективни. Винаги бихме препоръчвали MRS Consulting на други фирми, които тепърва ще инвестират в Република България.

С голям ентусиазъм препоръчвам MRS Consulting. MRS Consulting има един страхотен екип от млади, интелигентни и амбициозни специалисти, които умеят да слушат активно и да реагират на момента. Така по този начин лесно се дешифрират вашите ключови предизвикателства, което от друга страна помага и да намерите бързи решения.

Успешни, всеотдайни, професионалисти са думите, които най-добре определят екипа на MRS Consulting. Работим с тях от шест месеца насам сме напълно удовлетворени от предоставяните от тях услуги.